Doa-doa Agar Lulus Ujian
Monday, 15 April 2013 (9:49 am) / Doa dan Dzikir, Hadits, Syariah

Kepada adik-adik kami yang tengah menghadapi ujian atau ulangan, semoga selalu dimudahkan oleh Allah Ta~ez_rsquo~ala dalam menghadapi soal-soal ujian. Selalu tanamkan keyakinan dalam diri kalian bahwa Allah Ta~ez_rsquo~ala pasti akan menolong hamba-hambaNya yang mau berusaha dan menyerahkan segala hasilnya kepada Allah semata, bukan kepada mantra, jampi-jampi, air sakti, dukun, atau azimat-azimat.

Berikut ini do~ez_rsquo~a yang bisa diamalkan ketika menghadapi ujian yang kami sarikan dari kitab Hishnul Muslim karangan Syaikh Sa~ez_euro~~ez_trade~id bin Ali bin Wahf Al Qahthani:

1. Doa agar diberi kemudahan

اŽ~ez_bdquo~~ez_bdquo~~ez_lsquo~Ž~ez_Dagger~�~ez_hellip~~ez_lsquo~Ž ~ez_bdquo~اŽ سŽ~ez_Dagger~~ez_rsquo~~ez_bdquo~Ž إ�~ez_bdquo~ا~ez_lsquo~Ž ~ez_hellip~Žا جŽعŽ~ez_bdquo~~ez_rsquo~تŽ~ez_Dagger~� سŽ~ez_Dagger~~ez_rsquo~~ez_bdquo~ا~ez_lsaquo~ ~ez_circ~ŽأŽ~ez_dagger~~ez_rsquo~تŽ تŽج~ez_rsquo~عŽ~ez_bdquo~� ا~ez_bdquo~~ez_rsquo~حŽز~ez_rsquo~~ez_dagger~Ž إ�ذŽا ش�ئ~ez_rsquo~تŽ سŽ~ez_Dagger~~ez_rsquo~~ez_bdquo~ا~ez_lsaquo~

~ez_ldquo~Allaahumma laa sahla illaa maa ja~ez_rsquo~altahu sahlan wa anta taj~ez_rsquo~alul hazna idzaa syi~ez_rsquo~ta sahlan.~ez_euro~�

~ez_euro~~ez_oelig~Ya Allah! Tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah, apabila Engkau menghendakinya.~ez_rdquo~

Shahih Ibnu Hibban no. 2427; Syaikh ~ez_lsquo~Abdul Qadir Al Arna~ez_rsquo~uth menyatakan shahih dalam Takhrij Al Adzkar hal. 106)

2. Doa Kelancaran Lisan oleh Nabi Musa ~ez_euro~~ez_tilde~Alaihis Salam

~+mn~Žب�~ez_lsquo~ اش~ez_rsquo~~+mn~Žح~ez_rsquo~ ~ez_bdquo~�~ez_Scaron~ صŽد~ez_rsquo~~+mn~�~ez_Scaron~, ~ez_circ~Ž~ez_Scaron~Žس�~ez_lsquo~~+mn~~ez_rsquo~ ~ez_bdquo~�~ez_Scaron~ أŽ~ez_hellip~~ez_rsquo~~+mn~�~ez_Scaron~, ~ez_circ~Žاح~ez_rsquo~~ez_bdquo~�~ez_bdquo~~ez_rsquo~ ع�~ez_sbquo~~ez_rsquo~دŽة~ez_lsaquo~ ~ez_hellip~�~ez_dagger~~ez_rsquo~ ~ez_bdquo~�سŽا~ez_dagger~�~ez_Scaron~, ~ez_Scaron~Ž�~ez_rsquo~~ez_sbquo~Ž~ez_Dagger~�~ez_circ~ا ~ez_sbquo~Ž~ez_circ~~ez_rsquo~~ez_bdquo~�~ez_Scaron~

~ez_euro~~ez_oelig~Rabbisy syrahlii shadrii, wa yassirlii amrii, wahlul ~ez_lsquo~uqdatam millisaanii, yafqahu qaulii.~ez_euro~�

~ez_ldquo~Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku.~ez_rdquo~

QS Thaahaa : 25-28

3. Doa Memohon Tambahan Ilmu Pengetahuan

~+mn~Žب�~ez_lsquo~ ز�د~ez_rsquo~~ez_dagger~�~ez_Scaron~ ع�~ez_bdquo~~ez_rsquo~~ez_hellip~~ez_lsaquo~ا

~ez_euro~~ez_oelig~Rabbi zidnii ~ez_lsquo~ilmaa.~ez_euro~�

~ez_ldquo~Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.~ez_rdquo~

QS Thaahaa : 114

4. Dzikir-dzikir

Dan perbanyaklah berdzikir kepada Allah Ta~ez_rsquo~ala baik sebelum ujian dimulai maupun sesudahnya:

~ez_circ~Ž~ez_sbquo~Žا~ez_bdquo~Ž : أŽحŽب~ez_lsquo~� ا~ez_bdquo~~ez_rsquo~~ez_fnof~Ž~ez_bdquo~اŽ~ez_hellip~� إ�~ez_bdquo~Ž~ez_permil~ ا~ez_bdquo~~ez_bdquo~~ez_Dagger~� أŽ~+mn~~ez_rsquo~بŽع~ez_OElig~: س�ب~ez_rsquo~حŽا~ez_dagger~Ž ا~ez_bdquo~~ez_bdquo~~ez_Dagger~�~ez_OElig~ ~ez_circ~Žا~ez_bdquo~~ez_rsquo~حŽ~ez_hellip~~ez_rsquo~د� ~ez_bdquo~�~ez_bdquo~~ez_lsquo~Ž~ez_Dagger~�~ez_OElig~ ~ez_circ~Ž~ez_bdquo~اŽ إ�~ez_bdquo~Ž~ez_euro~~ez_Dagger~Ž إ�~ez_bdquo~ا~ez_lsquo~Ž ا~ez_bdquo~~ez_bdquo~~ez_Dagger~�~ez_OElig~ ~ez_circ~Žا~ez_bdquo~~ez_bdquo~~ez_Dagger~� أŽ~ez_fnof~~ez_rsquo~بŽ~+mn~�~ez_OElig~ ~ez_bdquo~اŽ ~ez_Scaron~Žض�~+mn~~ez_lsquo~�~ez_fnof~Ž ب�أŽ~ez_Scaron~~ez_lsquo~�~ez_Dagger~�~ez_dagger~~ez_lsquo~Ž بŽدŽأ~ez_rsquo~تŽ

Rasulullah Shallallahu~ez_euro~~ez_trade~ Alaihi wa Sallam bersabda: ~ez_euro~~ez_oelig~Perkataan yang paling disenangi oleh Allah adalah empat: Subhanallah, Alhamdulillah, Laa ilaha illallah, dan Allaahu akbar. Tidak mengapa bagimu untuk memulai yang mana di antara kalimat tersebut. (Shahih Muslim no. 1685)

~ez_circ~Ž~ez_sbquo~Žا~ez_bdquo~Ž : ((أŽ~ez_Scaron~Žع~ez_rsquo~ج�ز� أŽحŽد�~ez_fnof~�~ez_hellip~~ez_rsquo~ أŽ~ez_dagger~~ez_rsquo~ ~ez_Scaron~Ž~ez_fnof~~ez_rsquo~س�بŽ ~ez_fnof~�~ez_bdquo~~ez_lsquo~Ž ~ez_Scaron~Ž~ez_circ~~ez_rsquo~~ez_hellip~� أŽ~ez_bdquo~~ez_rsquo~�Ž حŽسŽ~ez_dagger~Žة�)) �ŽسŽأŽ~ez_bdquo~Ž~ez_Dagger~� سŽائ�~ez_bdquo~~ez_OElig~ ~ez_hellip~�~ez_dagger~~ez_rsquo~ ج�~ez_bdquo~ŽسŽائ�~ez_Dagger~�~ez_OElig~ ~ez_fnof~Ž~ez_Scaron~~ez_rsquo~�Ž ~ez_Scaron~Ž~ez_fnof~~ez_rsquo~س�ب� أŽحŽد�~ez_dagger~Žا أŽ~ez_bdquo~~ez_rsquo~�Ž حŽسŽ~ez_dagger~Žة�Ÿ ~ez_sbquo~Žا~ez_bdquo~Ž: ((~ez_Scaron~�سŽب~ez_lsquo~�ح� ~ez_hellip~�ائŽةŽ تŽس~ez_rsquo~ب�~ez_Scaron~~ez_rsquo~حŽة�~ez_OElig~ �Ž~ez_Scaron~�~ez_fnof~~ez_rsquo~تŽب� ~ez_bdquo~Ž~ez_Dagger~� أŽ~ez_bdquo~~ez_rsquo~�� حŽسŽ~ez_dagger~Žة� أŽ~ez_circ~~ez_rsquo~ ~ez_Scaron~�حŽط~ez_lsquo~� عŽ~ez_dagger~~ez_rsquo~~ez_Dagger~� أŽ~ez_bdquo~~ez_rsquo~�� خŽط�~ez_Scaron~~ez_rsquo~ئŽة�))

Rasulullah Shallallahu ~ez_euro~~ez_trade~Alaihi wa Sallam bersabda: ~ez_euro~~ez_oelig~Apakah seseorang di antara kamu tidak mampu mendapatkan seribu kebaikan tiap hari?~ez_euro~� Salah seorang di antara yang duduk bertanya: ~ez_euro~~ez_oelig~Bagaimana di antara kita bisa memperoleh seribu kebaikan (dalam sehari)?~ez_euro~� Rasul bersabda: ~ez_euro~~ez_oelig~Hendaklah dia membaca seratus tasbih, maka ditulis seribu kebaikan baginya atau seribu kejelekannya dihapus.~ez_euro~� (Shahih Muslim no. 2073)

~ez_fnof~Ž~ez_bdquo~�~ez_hellip~ŽتŽا~ez_dagger~� خŽ��~ez_Scaron~~ez_rsquo~�ŽتŽا~ez_dagger~� عŽ~ez_bdquo~Ž~ez_permil~ ا~ez_bdquo~~ez_bdquo~~ez_lsquo~�سŽا~ez_dagger~� ثŽ~ez_sbquo~�~ez_Scaron~~ez_rsquo~~ez_bdquo~ŽتŽا~ez_dagger~� ��~ez_Scaron~ ا~ez_bdquo~~ez_rsquo~~ez_hellip~�~ez_Scaron~~ez_rsquo~زŽا~ez_dagger~� حŽب�~ez_Scaron~~ez_rsquo~بŽتŽا~ez_dagger~� إ�~ez_bdquo~Ž~ez_permil~ ا~ez_bdquo~~+mn~~ez_lsquo~Žح~ez_rsquo~~ez_hellip~Ž~ez_euro~ا~ez_dagger~�: س�ب~ez_rsquo~حŽا~ez_dagger~Ž ا~ez_bdquo~~ez_bdquo~~ez_Dagger~� ~ez_circ~Žب�حŽ~ez_hellip~~ez_rsquo~د�~ez_Dagger~� س�ب~ez_rsquo~حŽا~ez_dagger~Ž ا~ez_bdquo~~ez_bdquo~~ez_Dagger~� ا~ez_bdquo~~ez_rsquo~عŽظ�~ez_Scaron~~ez_rsquo~~ez_hellip~�

Rasulullah Shallallahu~ez_euro~~ez_trade~alaihi wasallam bersabda: ~ez_euro~~ez_oelig~Dua kalimat yang ringan di lidah, pahalanya berat di timbangan (hari Kiamat) dan disenangi oleh Tuhan Yang Maha Pengasih, adalah: Subhaanallaah wabi-hamdih, subhaanallaahil ~ez_euro~~ez_tilde~azhiim. (Shahih Al Bukhari 7/168)

~ez_circ~Ž~ez_sbquo~Žا~ez_bdquo~Ž : ~ez_bdquo~أŽ~ez_dagger~~ez_rsquo~ أŽ~ez_sbquo~�~ez_circ~~ez_rsquo~~ez_bdquo~Ž س�ب~ez_rsquo~حŽا~ez_dagger~Ž ا~ez_bdquo~~ez_bdquo~~ez_Dagger~� ~ez_circ~Žا~ez_bdquo~~ez_rsquo~حŽ~ez_hellip~~ez_rsquo~د� ~ez_bdquo~�~ez_bdquo~~ez_lsquo~Ž~ez_Dagger~� ~ez_circ~Ž~ez_bdquo~اŽ إ�~ez_bdquo~Ž~ez_euro~~ez_Dagger~Ž إ�~ez_bdquo~ا~ez_lsquo~Ž ا~ez_bdquo~~ez_bdquo~~ez_Dagger~� ~ez_circ~Žا~ez_bdquo~~ez_bdquo~~ez_Dagger~� أŽ~ez_fnof~~ez_rsquo~بŽ~+mn~�~ez_OElig~ أŽحŽب~ez_lsquo~� إ�~ez_bdquo~Ž~ez_Scaron~~ez_lsquo~Ž ~ez_hellip~�~ez_hellip~~ez_lsquo~Žا طŽ~ez_bdquo~ŽعŽت~ez_rsquo~ عŽ~ez_bdquo~Ž~ez_Scaron~~ez_rsquo~~ez_Dagger~� ا~ez_bdquo~ش~ez_lsquo~Ž~ez_hellip~~ez_rsquo~س�

Rasulullah Shallallahu ~ez_euro~~ez_trade~Alaihi wa Sallam bersabda: ~ez_euro~~ez_oelig~Sungguh, apabila aku membaca: ~ez_euro~~ez_tilde~Subhaanallah, walhamdulillaah, walaa ilaaha illallaah, wallaahu akbar~ez_euro~~ez_trade~. Adalah lebih senang bagiku dari apa yang disinari oleh matahari terbit. (Shahih Muslim no. 2072)

Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kalian semua. Semoga berhasil.

Abu Ahmad Tommi Marsetio

Redaktur: Shabra Syatila

Sebarkan Pada Sesama

privacy policy