Kemuliaan Wanita dengan Hijabnya

Berhijab adalah kewajiban tiap muslimah yang telah baligh, seperti perintah Allah SWT dalam firman-Nya:

“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin agar hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu/disakiti. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS al-Ahzaab,59)

Maka, menggunakan hijab wajib hukumnya bagi para muslimah. Perintah ini turun langusng dari sisi Allah SWT, menegaskan bahwa kedudukan wanita muslimah yang sangat dihormati dalam Islam. Wanita akan lebih mulia saat mengenakan hijab, sesuai dengan tuntunan Islam. Ia akan dikenali sebagai wanita muslimah yang taat menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rabb-nya.

Wanita yang memakai hijab akan lebih terjaga dan tidak diganggu. Hijab berfungsi sebagai pelindung tubuh muslimah yang berharga. Para wanita patut berbangga ketika tubuhnya terlindung dari pandangan lelaki yang bukan mahramnya. Kecantikan seorang muslimah bukanlah untuk dinikmati sembarang orang, melainkan hanya untuk suaminya.

Allah SWT berfirman:

“Dan hendaklah kalian (wahai istri-istri Nabi) menetap di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj (sering keluar rumah dengan berhias dan bertingkah laku) seperti (kebiasaan) wanita-wanita Jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait (istri-istri Nabi) dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (Qs. al-Ahzaab: 33)

Ayat ini menunjukkan bahwa muslimah hendaknya tidak bertabarruj atau berhias yang berlebihan, dengan tujuan ingin mendapat perhatian dan pengakuan dari orang yang melihatnya. Wanita muslimah hendaknya juga memelihara perilakunya supaya tetap lemah lembut, sesuai dengan kodratnya sebagai perhiasan dunia. Perpaduan atara hijab dengan akhlak baik akan membuat  seorang wanita menjadi muslimah shalihah.

Untuk itu saudariku, marilah kita tunjukkan ketaatan kita kepada Allah SWT dengan mengikuti perintah-Nya untuk berhijab. Karena dengan mematuhi perintah-Nya, kita akan semakin mulia di sisi Allah. Dengan berhijab yang baik dan benar, Allah akan semakin menyayangi muslimah dan menjauhkannya dari segala kesusahan. Maukah engkau berhijab mulai sekarang, Saudariku?