Mengenal 10 Sahabat Nabi yang Dijamin Masuk Surga

Rasulullah shalallahu alaihi wassalam mempunyai sahabat-sahabat terbaik yang dia jamin berada di surga abadi. Dan itu semua menambah kemuliaan mereka. Mereka itulah Thalhah, Ibnu ‘Auf, Az Zubair, Abu Ubaidah, Dua Sa’ad dan para khalifah. Siapa sajakah mereka?

1. Abu Bakar Ash Shiddiq ra.

Abu Bakar Ash Shiddiq merupakan laki-laki pertama yang menyatakan masuk Islam. Pengorbanan dan keberaniannya dalam menemani perjuangan Rasulullah shalallahu alaihi wassalam tercatat dalam sejarah, bahkan diabadikan di dalam Al Quran Surat At Taubah ayat ke-40. “Jikalau tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekkah) mengeluarkannya (dari Mekkah) sedang dia salah seorang dari dua orang (Rasulullah dan Abu Bakar) ketika keduanya berada di dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya: “Janganlah berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita”. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak dapat melihatnya, dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. ALlah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
Abu bakar juga merupakan khalifah pertama setelah Rasulullah wafat. Di usianya yang ke 63 tahun, Abu Bakar wafat. Sebanyak 142 hadist diriwayatkan dari beliau.

2. Umar Bin Khatab ra.

Umar Bin Khatab merupakan salah seorang yang sangat dikasihani oleh Rasulullah semasa hidupnya. Dan beliau juga adalah khalifah kedua sepeninggalnya Abu Bakar. Ketika Umar belum memeluk agama Islam, beliau merupakan musuh Islam yang paling ditakuti. Namun ketika Allah telah memberikan hidayahnya dan Umar bersyahadat di hadapan Rasulullah, beliau menjadi benteng Islam yang sangat kokoh, sehingga membuat kaum Quraisy berpikir berkali-kali untuk melakukan perlawanan terhadap Rasul dan sahabat. Peristiwa penting ini terjadi pada tahun keenam sesudah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul Allah. Di masa kekhalifahannya, Islam berkembang sangat pesat. Mulai dari kerajaan Persia hingga Romawi Timur ditaklukannya hanya dalam kurun waktu satu tahun. Umar Bin Khatab meninggal pada usia 64 tahun karena dibunuh oleh Abu Lulu’ah.

3. Usman Bin Affan ra.

Usman diangkat menjadi khalifah setelah Umar Bin Khattab wafat. Di masa pemerintahannya seluruh tulisan-tulisan wahyu yang pernah dicatat dikumpulkan dan kemudian disusun menurut apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, sehingga menjadi sebuah kitab suci yang kita dapati sekarang.

4. Ali Bin Abi Thalib ra.

Ali Bin Abi Thalib merupakan suami dari putri Rasulullah yang sangat dicintainya, Fatimah. Ali dikenal sebagai sosok yang cerdas, berilmu pengetahuan yang tinggi dan terkenal dengan siasat perangnya. Ali sudah mengikuti Rasulullah sejak kecil. Ali menjadi khalifah keempat setelah Usman Bin Affan.

5. Thalhah Bin Abdullah ra.

Melalui perantara Abu Bakar Ash Shiddiq ra, Thalhah masuk Islam. Selain perang badar, Thalhah selalu aktif mengikutinya. Ketika perang Uhud, Thalhah yang mempertahankan Rasulullah sehingga terhindar dari mata pedang musuh, namun jari-jari Thalhah putus. Dalam perang Jamal pada masa pemerintahan Ali, Thalhah gugur dan dimakamkan di Basrah.

6. Zubair Bin Awaam

Zubair juga masuk Islam karena Abu Bakar. Ia pernah hijrah ke Habasyah sebanyak dua kali dan selalu aktif mengikuti peperangan. Sama seperti Thalhah, Zubair gugur dalam perang Jamal pada masa pemerintahan Ali Bin Abi Thalib dan dimakamkan di Basrah pada usia 64 tahun.

7. Sa’ad Bin Abi Waqqas

Sa’ad sudah mengikuti Islam sejak remaja. Dan ikut serta disemua peperangan. Pernah juga ditawan musuh kemudian ditebus oleh Rasulullah dengan kedua orangtuanya sendiri ketika perang Uhud. Belaiu wafat pada usia 70 tahun (di riwayat yang lain 82 tahun).

8. Sa’id Bin Zaid

Memeluk Islam sejak kecil dan aktif di semua peperangan terkecuali perang Badar. Bersama Thalhah, beliau diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengintai pergerakan musuh (kaum Quraisy). Beliau wafat di usia 70 tahun.

9. Abdurrahman Bin Auf

Melalui Abu Bakar Siddiq, Abdurrahman Bin Auf memeluk Islam sejak kecil. Beliau mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah. Turut berhijrah ke Habasyah sebanyak 2 kali. Meninggal pada usia 72 tahun (di riwayat yang lain 75 tahun), dimakamkan di Baqi’.

10. Abu Ubaidillah Bin Jarrah

Masuk Islam bersama Usman bin Math’uun. Pernah berhijrah ke Habasyah yaitu pada periode kedua. Beliau mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah Saw. Pada tahun 18 H Abu Ubaidillah meninggal dunia karena penyakit pes. Dan dimakamkan di Urdun yang hingga saat ini masih sering diziarahi kaum Muslimin.