Rukun Puasa

Puasa mempunyai dua rukun asasi yaitu:

 1. Niat puasa.
 2. Menahan diri dari perkara yang membatalkannya, bermula dari terbit fajar hingga tenggelam matahari.

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

 1. Niat

Yaitu kehendak (qasad) melakukan puasa[1]. Tempatnya di hati, tidak cukup dengan hanya

melafazkannya dengan lidah dan tidak disyaratkan melafazkannya.[2] Dalil wajib niat ialah

sabda Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam:

“Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dengan niat.” [Al-Bukhari (1) dan Muslim (1907)].

Sekiranya ia adalah niat untuk puasa Ramadan, disyaratkan wujudnya perkara-perkara berikut:

 1. Berniat pada waktu malam ( (التبييت

Yaitu hendaklah dilakukan qasad (kehendak melakukan puasa) itu pada waktu malam, Yaitu sebelum terbit fajar. Sekiranya dia tidak berqasad[3] untuk melakukan puasa kecuali selepas terbitnya fajar maka batallah niat dan puasanya.

Dalilnya sabda Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam:

“Barangsiapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya.” [Ad-Daruqutni (2/172), kata beliau para perawinya adalah Tsiqah; Al-Baihaqi (4/202)]

 1. Menentukan Jenis Puasa ( (التعيين

Ini dilakukan dengan menetapkan jenis puasa. Dia hendaklah berazam dalam hatinya untuk berpuasa bulan Ramadan pada esok hari. Sekiranya dia berniat dalam dirinya dengan sematamata berpuasa (tidak ditentukan jenis puasa), maka niatnya tidak sah. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam yang bermaksud: “Sesungguhnya amalan itu dengan niat.” Seperti yang telah dinyatakan sebelum ini: “Dan bagi setiap orang itu apa yang telah diniatkannya.” Maksudnya: Perbuatan itu akan mengikut jenis yang telah diqasadkan untuk dilakukan.

iii. Berulang-ulang ( (التكرار

Maksudnya: Dia hendaklah berniat pada setiap malam sebelum terbit fajar untuk puasa hari berikutnya. Tidak cukup dengan satu niat untuk puasa sebulan karena puasa Ramadan bukanlah ibadah yang satu. Bahkan ia adalah ibadah yang berulang-ulang dan setiap ibadat itu mesti dikhususkan niatnya yang tersendiri.[4]

Mengenai puasa sunat, niat tidak disyaratkan pada waktu malam dan tidak perlu ditentukan. Niat, sah dilakukan sebelum tergelincir matahari dan sah juga dengan niat mutlak. Dalilnya ialah hadis Aisyah r.a:

Pada suatu hari Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: “Apakah kamu mempunyai makanan tengahari?.” Jawapannya, “Tidak.” Sabda Beliau, “Kalau begitu aku berpuasa.” [Ad-Daruqutni]

 1. Menahan Diri Dari Perkara Yang Membatalkan Puasa

Perkara-perkara yang membatalkan puasa ialah:

 1. Makan dan minum

Puasa terbatal sekiranya ia (makan dan minum) dilakukan dengan sengaja walaupun makanan ataupun minuman itu sedikit. Sekiranya dia terlupa bahwa dia sedang berpuasa lalu dia makan ataupun minum maka puasanya tidak batal walau berapa banyak dia makan atau minum.[5]

Dalilnya: Hadis Abu Hurairah r.a katanya, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

“Sesiapa yang terlupa bahwa dia sedang berpuasa lalu dia makan ataupun minum maka hendakah dia menyempurnakan puasanya, sesungguhnya Allahlah yang telah memberinya makan dan minum.” [Muslim (1155) dan Al-Bukhari (1831)]

 1. Sampainya ‘ain (sesuatu) ke dalam al-Jauf (rongga) melalui liang yang terbuka[6]

Maksud ‘ain ialah sesuatu yang dapat dilihat oleh mata. Maksud al-Jauf ialah otak, ataupun apa yang berada antara bawah halkum hingga ke perut. Maksud liang yang terbuka ialah seperti mulut, telinga, qubul, dubur sama ada bagi lelaki dan juga wanita.[7]

 Oleh itu setitik (air) yang masuk melalui telinga membatalkan puasa karena ia adalah

liang yang terbuka.

 Setitik (air) yang masuk ke dalam mata tidak membatalkan puasa karena ia adalah

liang yang tidak terbuka.

 Suntikan di lubang dubur membatalkan puasa karena lubang dubur ialah liang yang terbuka.

 Suntikan pada urat tidak membatalkan puasa karena urat adalah liang yang tidak terbuka dan begitulah seterusnya.

Semuanya ini disyaratkan dilakukan dengan sengaja. Sekiranya perkara ini berlaku dalam keadaan lupa maka ia tidak merusakkan puasanya. Hukum ini diqiyaskan dengan makanan dan minuman.

 Sekiranya lalat atau nyamuk atau debu jalan masuk ke dalam al-jauf, maka puasa tidak batal karena untuk menghindarinya adalah teramat susah.

 Sekiranya dia menelan air liurnya, puasa tidak batal karena susah untuk menghalangnya. Sekiranya dia menelan air liurnya yang bernajis (seperti gusinya luka lalu mulutnya tidak dibersihkan, sekalipun air liurnya berwarna jernih), maka batal puasanya.

 Sekiranya dia berkumur atau memasukkan air ke dalam hidung lalu air itu termasuk ke dalam al-jaufnya, puasanya tidak batal, jika dia tidak melampau dalam memasukkan air sewaktu mengambil wuduk. Sekiranya air itu masuk ke dalam aljaufnya karena dia melampau sewaktu memasukkan air, maka puasanya batal karena ia adalah perbuatan yang dilarang sewaktu berpuasa.

 Sekiranya terdapat sisa (kesan) makanan di celah-celah giginya lalu ia digerakkan oleh air liurnya tanpa sengaja lalu masuk ke dalam perutnya, maka puasanya tidak batal. Ini sekiranya dia tidak mampu untuk membezakannya dengan air liurnya karena perkara ini ialah perkara yang dimaafkan dan bukan disebabkan sengaja dilakukan. Sekiranya dia mampu embezakannya maka batallah puasanya karena ia dilakukan dengan lalai.

 Sekiranya dia dipaksa untuk makan atau minum, puasanya tidak batal karena hokum ikhtiarnya (mempunyai pilihan) sudah gugur.

iii. Muntah dengan sengaja

Muntah dengan sengaja membatalkan puasa sekalipun orang yang berpuasa yakin bahwa muntahnya tidak masuk semula ke dalam al-jaufnya walaupun sedikit. Sekiranya dia muntah tanpa sengaja, puasanya tidak batal sekalipun dia tahu bahwa sebahagian dari muntahnya telah masuk semula ke dalam al-jaufnya tanpa sengaja. Dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a katanya, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

“Barangsiapa yang muntah tanpa disengajakan sedangkan dia berpuasa maka dia tidak perlu mengqada’kannya dan sekiranya dia muntah dengan sengaja, maka dia hendaklah mengqada’kan puasanya. [Dikeluarkan oleh Abu Daud (2380), At-Tirmidzi (720) dan selain keduanya][8]

 1. Bersetubuh dengan sengaja walaupun tanpa keluar air mani.

Dalilnya ialah firman Allah swt:

“Makan serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih (cahaya siang) dari benang hitam (kegelapan malam), Yaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu, sehingga waktu malam (maghrib) dan janganlah kamu setubuhi mereka ketika kamu sedang beriktikaf di masjid”

[Surah Al-Baqarah: 187]

Maksud fajar ialah cahaya yang terbit dengan terang di ufuk langit dan dengan itu berakhirlah malam dan bermulalah siang. Sekiranya dia bersetubuh dalam keadaan lupa maka ia tidak membatalkan puasa. Hukum ini diqiaskan dengan makan dan minum bagi orang yang terlupa.

 1. Al-Istimna’

Al-Istimna’ ialah mengeluarkan air mani dengan melakukan percumbuan dan sebagainya ataupun dengan menggunakan tangan.

Sekiranya orang yang berpuasa sengaja melakukannya maka batal puasanya. Tetapi sekiranya ia berlaku di luar kawalannya, maka puasanya tidak batal. Dengan ini dimakruhkan dengan ‘Karahah Tahrim (makruh yang hampir kepada haram) bercium pada siang Ramadan bagi orang yang cepat naik syahwatnya sama ada lelaki atau wanita karena ia mendedahkannya kepada merusakkan puasa.

Mengenai orang yang tidak cepat naik syahwatnya, yang utama baginya ialah meninggalkannya demi menutup pintu yang merusakkan puasanya.[9]

Muslim (1106) meriwayatkn dari Aisyah r.a katanya:

“Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam telah mencium aku sewaktu Beliau berpuasa. Siapakah dikalangan kamu yang dapat menguasai nafsunya sebagaimana Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menguasai nafsunya.”

Para ulama berkata: “Maksud kata-kata Aisyah r.a ialah sepatutnya kamu menjauhi dari bercium dan jangan menyangka bahwa diri kamu adalah seperti Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam yang boleh melakukannya. Ini karena Beliau mampu menguasai dirinya dan dapat dijamin apabila Beliau mencium tidak menyebabkan keluarnya air mani ataupun naik syahwat ataupun naiknya nafsu dan seumpamanya sedangkan kamu tidak ada jaminan terhadap perkara itu.”

 1. Haid dan nifas

Haid dan nifas merupakan keuzuran yang menghalang sahnya puasa. Sekiranya wanita yang berpuasa keluar haid ataupun nifasnya pada sebahagian dari siang maka batallah puasanya. Dia wajib mengqada’ puasa hari tersebut.

Al-Bukhari (298) dan Muslim (80) meriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudri r.a: Rasululah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda tentang wanita dan Beliau telah ditanya sebab kurangnya agama bagi wanita, Beliau menjawab,

“Bukankah apabila dia sedang haid dia tidak sembahyang dan puasa?”

vii. Gila dan murtad

Gila dan murtad merupakan penghalang dari sahnya puasa karena orang yang berada di dalam keadaan ini tidak mempunyai keahlian (kelayakan) untuk beribadat.

Demikianlah, mereka yang berpuasa wajib menjaga dirinya dari perkara-perkara yang membatalkan ini agar puasanya sah bermula dari terbit fajar sehingga matahari betul-betul tenggelam.

Sebagian orang menyangka bahwa mandi junub selepas azan subuh menyebabkan puasa terbatal. Sedangkan ini adalah satu kesilapan. Mandi selepas azan subuh tidak menyebabkan puasa terbatal. Wallahu A`lam.

Sekiranya orang yang berpuasa melakukan perkara yang membatalkan ini dengan sangkaan fajar belum terbit, tetapi selepas melakukannya, sangkaannya jelas meleset, maka batal puasanya. Dia hendaklah menahan dirinya (tidak makan, minum dan lain-lain seperti orang yang berpuasa) sepanjang siang sebagai menghormati bulan Ramadan. Dia juga dikehendaki supaya mengqadha’ puasa tadi.

Begitu juga apabila seseorang berbuka pada akhir siang di waktu petang dengan sangkaan matahari telah tenggelam kemudian terbukti bahwa matahari belum tenggelam, maka batallah puasanya dan dia wajib mengqadha’nya.

___

[1] Seseorang yang sedang berpuasa, lalu dia berniat untuk berbuka di tengah-tengah puasa, maka puasanya terbatal. Inilah pendapat yang dipilih oleh Sayid Sabiq di dalam Fiqh Sunnah.

[2] Masalah: benarkah Imam Asy Syafi’i menyuruh lafaz niat?

Masyhur Hasan Salman menulis dalam bukunya : Al-Qaulul Mubin Fi Akhta`ul Mushollin, bahwa Abu Abdullah Az-Zubairy telah salah faham dari kata-kata Imam Asy-Syafi’i. Abu Abdullah menyangka bahwa Imam Asy-Syafi’i mewajibkan lafaz niat pada sembahyang. Sebab salah faham tersebut adalah : lemah kefahamannya terhadap ibarat yang diberikan oleh Imam Asy-Syafi’i.

Untuk menjelaskan perkara tersebut, mari kita melihat buku yang popular dalam Mazhab Asy-Syafi’i, iaitu Al-Majmu’. Buku ini ditulis oleh Imam An-Nawawi. Buku tersebut mencatat pandangan Imam Nawawi :

“Para ulama telah bersepakat bahwa: Sembahyang tidak sah melainkan (disertai) dengan niat.. Sekiranya seseorang berniat dalam hatinya maka telah memadai menurut mazhab, dan itu juga yang diputuskan oleh mayoritas ulama. Dan disana terdapat pandangan yang disebutkan oleh penyusun, dan juga disebutkan oleh yang selain itu.

Telah berkata pemilik (kitab) Al-Haawi, dan ia adalah kenyataan Abi Abdulah Az-Zubairy, bahwa tidak mamadai (dengan hanya berniat dihati) sehinggalah bergabungnya niat hati dan lafaz dengan lidah, karena Asy-Syafi’i pernah berkata dalam (permasalahan) haji: Jika seseorang itu berniat untuk mengerjakan haji atau umrah, maka ia sudah memadai, walaupun ia tidak dilafazkan. Tidak seperti sembahyang, yang tidak dianggap sah melainkan dengan “an-Nutq”.

Ashab (mazhab) kita telah berkata : Orang yang mengatakan (kenyataan) ini telah salah. Asy-Syafi’i

tidak memaksudkan (An-Nutq) dengan melafazkan (niat) dalam sembahyang, bahkan dia menghendaki maksud: Takbir (takbiratul ihram).

Sekiranya seseorang itu melafazkan (niat) dengan lidahnya, tapi tidak berniat di hatinya, maka tidak sah sembahyangnya secara sepakat para ulama. Walaupun dia berniat dihatinya untuk sembahyang zhuhur, tetapi lidahnya berkata sembahyang Asar, maka sah sembahyang Zhuhurnya.” (Rujuk : Al- Majmu’,-Kitabus Sholah- jilid 3, m/s 241, cetakan Maktabah Irsyad, Makkah.)

Dengan itu jelas kepada kita bahwa, Imam Asy-Syafi’i tidak mewajibkan lafaz niat. Lagipula, lafaz niat dan hakikat niat itu sendiri adalah dua perkara berbeza.

*Ibnu Qayyim Mempertahankan Pendapat Asy-Syafi’i

Ibnu Qayyim pernah berkata:

“Apabila Rasulullah bangun untuk bersembahyang, beliau melafazkan ((Allahu Akbar)). Beliau tidak berkata apa-apapun sebelumnya, maupun sesudahnya sedikitpun. Beliau tidak berkata: ‘Aku bersembahyang ini (contoh zohor, asar, dll –pent) karena Allah, dengan menghadap kiblat, sebanyak empat rakaat selaku Imam, atau makmum”. Beliau juga tidak berkata : tunai atau ganti (qadha`), tidak juga kefardhuan waktu. Semua itu adalah bid’ah (perkara yang diada-adakan). Tidak pernah dinukilkan dari siapa pun dengan sanad yang sahih, lemah (dhaif), musnad (bersambung sanadnya), ataupun mursal (ada perawi yang gugur dalam sanadnya) satu perkataan pun tentangnya. Bahkan, tidak juga dinukilkan dari seorang sahabat nabi, para tabiin, dan Imam mazhab empat.

Pendapat ini muncul akibat sebagian ulama lampau yang tersilap faham dari kenyataan Asy- Syafi’i ra dalam perihal sembahyang: (katanya) ‘Sembahyang tidak sama seperti puasa, tidak ada seorang pun yang memasuki sembahyang melainkan dengan zikir’. Mereka menyangka zikir itu adalah lafaz niat orang yang ingin bersembahyang, sedangkan Asy-Syafi’i rh menghendaki maksud zikir itu dengan takbiratul Ihram, tidak selain itu.

Bagaimana Asy-Syafi’i akan menggalakkan sesuatu perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sekalipun? Tidak juga dilakukan oleh para pengganti (khulafa`) beliau, tidak juga para sahabat-sahabatnya. Demikianlah petunjuk mereka dan jalan hidup mereka. Sekiranya ada yang datang dari mereka itu satu huruf pun tentang perkara tersebut, pasti kita menerimanya. Kita akan menerimanya dengan penuh rela, tiada petunjuk yang lebih sempurna melainkan petunjuk mereka. Tiada satu sunah pun melainkan apa yang diambil dari Rasulullah.” ( Zaadul Ma`aad, jilid 1, m/s: 201)

[3] Qasad atau keinginan untuk berpuasa boleh dilihat dengan bersahur atau berniat berpuasa pada hari esoknya selepas berbuka. Dia sedar bahwa esok dia masih wajib untuk berpuasa, maka itu sudah memadai untuk dikira sebagai berniat. Tetapi syaratnya hendaklah ia berlaku selepas waktu berbuka dan sebelum masuk hari puasa berikutnya. WallahuA`lam.

[4] Para ulama besar fikah telah berbeza pendapat di dalam hokum mengulang-ulang niat pada setiap malam di bulan Ramadhan:

❶ Wajib berniat pada setiap malam Ramadhan. Pendapat ini dipilih oleh majority ulama dalam Mazhab Abu Hanifah, Syafii, dan Ahmad. Mereka menyatakan bahwa ia adalah kewajipan yang berbeza-beza. Buktinya, apabila rosak satu hari, ia tidak menyebabkan keseluruhan hari juga rosak.

❷ Cukup dengan niat satu bulan tanpa mengulang pada setiap malam. Pendapat ini dipegang oleh Mazhab Malik dan satu pendapat Imam Ahmad. Mereka menyatakan bahwa puasa 29 atau 30 hari bulan Ramadhan adalah dari jenis yang sama. Maka memadailah dengan niat yang sama tanpa perlu mengulang-ulang. Wallahu A`lam.

[5] Ini adalah pendapat yang terpilih oleh Imam an-Nawawi. Manakala pendapat yang terpilih oleh Ar- Rafi`I pula ialah jika terlalu banyak, ia membatalkan karena ia adalah sejenis keterlupaan yang sangat ganjil. Rujuk Kifayatul Akhyar di dalam bab ini.

[6] Pendapat ini tidak disenangi oleh sebagian oleh ulama seperti Dr. Yusuf al-Qaradhawi di dalam fatwa beliau jilid pertama. Beliau menyatakan bahwa tidak ada orang yang tidak memahami maksud puasa yang mudah. Ia adalah menghalang dari makan, minum, dan menyetubuhi wanita. Dan ia adalah perkara yang telah ada nash di dalam al-Quran. Tidak ada orang yang tidak memahami perkara larangannya. Ia telah diketahui oleh arab badwi pun pada zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ia tidak memerlukan kefahaman larangan makan dan minum itu kepada kefahaman mantik….

[7] Lelaki dan perempuan yang terkena penyakit wasir yang perlu menggunakan obat yang dimasukkan melalui dubur adalah harus melakukannya pada bulan Ramadhan. Ini adalah pendpat yang dipilih oleh al-Qaradhawi di dalam Fatwa beliau. Beliau menyatakan bahwa memasukkan obat di dubur itu bukanlah sesuatu yang mengenyangkan perut atau memuaskan nafsu. Justru itu puasanya tidak terbatal. Inilah pendapat yang lebih mendekati kemudahan di dalam agama Islam. Rujuk fatwa belia di dalam jilid pertama.

[8] Sahih menurut al-Albani.

[9] Kaedah ini juga terpakai apabila menyebutkan hukum berkhayal perkara-perkara seks. Para ulama. Syafiiyah menyebutkan bahwa sekiranya air mani keluar hasil khayalan atau mimpi, maka tiada khilaf bahwa puasanya tidak terbatal (Rujuk: Kifayatul Akhyar). Tetapi dia hendaklah berusaha untuk menjauhi perkara berkenaan karena dibimbangi puasanya akan rusak.